Usługi księgowe
Karta podatkowa
Ryczałt
PKPiR
Księgi handlowe
Cennik
Obsługa pracownicza
Usługi płacowe
Usługi kadrowe
Cennik
Usługi finansowe
Leasing
Konta firmowe
Kredyty dla firm
Faktoring
Konta osobiste
Kredyty gotówkowe
Kredyty mieszkaniowe
Kredyty konsolidacyjne
Kredyty samochodowe
Konta oszczędnościowe
Ubezpieczenia
Ważne strony
Status VAT
Wykreśleni z VAT
Status VIES
CEIDG
Średnie kursy NBP
Wyszukaj w Google
Reklama

Księgi Handlowe (Pełna Księgowość)
Pełna księgowość obowiązuje następujące grupy podmiotów:
  • spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego
  • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro - w tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym
Niewątpliwą zaletą tej formy ewidencji jest pełna kontrola sytuacji finansowej w firmie pod względem księgowym i zarządczym, a także możliwość ustalania własnych planów kont dostosowanych do specyfiki prowadzonej działalności.

Do wad zaliczymy duży stopień komplikacji, konieczność spełnienia wielu dodatkowych wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości.

W tym wypadku rachunkowość firmy obejmuje:
  • przyjęte zasady (politykę) rachunkowości
  • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym
  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
  • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą
  • poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą
Biuro rachunkowe FINACCO posiada niezbędną wiedzę i kompetencje niezbędne w prowadzeniu pełnej księgowości. Dzięki naszemu doświadczeniu korzystając z naszych usług mają Państwo gwarancję co do rzetelnego prowadzenia ksiąg Waszej firmy.
Średnie kursy NBP
Notowanie z 2019-02-15
USD0.49%3,8326
EUR0.35%4,3243
CHF0.26%3,8081
GBP0.66%4,9104
Stopy procentowe NBP
Obowiązują od 05.03.2015r.

Stopa referencyjna
1,50
Stopa lombardowa
2,50
Stopa depozytowa
0,50
Stopa redyskonta weksli
1,75
Notowania GPW
Giełda Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-02-15 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Info Biznes
Informacje z Gazeta Prawna