Usługi księgowe
Karta podatkowa
Ryczałt
PKPiR
Księgi handlowe
Cennik
Obsługa pracownicza
Usługi płacowe
Usługi kadrowe
Cennik
Usługi finansowe
Leasing
Konta firmowe
Kredyty dla firm
Faktoring
Konta osobiste
Kredyty gotówkowe
Kredyty mieszkaniowe
Kredyty konsolidacyjne
Kredyty samochodowe
Konta oszczędnościowe
Ubezpieczenia
Ważne strony
Status VAT
Wykreśleni z VAT
Status VIES
CEIDG
Średnie kursy NBP
Wyszukaj w Google
Reklama

ABC Leasingu
Leasing
to umowa cywilnoprawna, na mocy której przedmiot leasingu zakupiony przez stronę finansującą zwaną finansującym (leasingodawcą) zostaje oddany do użytku stronie korzystającej zwanej korzystającym (leasingobiorcą) w ustalonym okresie w zamian za okreslone w umowie wynagrodzenie, nazywane czynszami leasingowymi. Umowa precyzuje wysokość opłat, terminy płatności oraz inne obowiązki stron np. ubezpieczenie sprzętu, opłaty dodatkowe, warunki rozwiązania umowy itd.

Leasing operacyjny
polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Raty leasingowe stanowią dla Korzystającego koszt uzyskania przychodu, a przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego Korzystający może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT).

Leasing finansowy (kapitałowy)
polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego, amortyzuje go Korzystający, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość swojego majątku nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody.

Leasing finansowy, podobnie jak operacyjny, charakteryzuje się tym, iż zawiera klauzulę opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Oznacza to iż Korzystający ma prawo wykupu (przeniesienia własności) rzeczy oddanej mu w leasing. Leasing finansowy jest więc zbliżony do kredytu lub pożyczki. Przedmiotem "pożyczki" jest tu środek trwały a nie gotówka.

Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej - obniża zysk po opodatkowaniu u Korzystającego. Leasing finansowy dla celów podatku VAT rozliczany jest tak jak leasing operacyjny. W przypadku leasingu finansowego podatek VAT od rat leasingowych jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingu (zazwyczaj w ciągu 7 dni po odbiorze przedmiotu leasingu), inaczej niż w leasingu operacyjnym gdzie podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingową.

Czynsz inicjalny
(wpłata początkowa, rata zerowa) – pierwsza rata czynszu leasingowego w wysokości określonej w umowie leasingu, płatna z góry przy zawarciu umowy lub w momencie oddania leasingobiorcy przedmiotu leasingu do korzystania. Jest zwykle wyższa od pozostałych czynszów. Często nazywana potocznie “udział własny”. Jego wysokośc zwykle zależy od parametrów zwiazanych z ryzykiem kontraktu lub innych związanych z konkretnym produktem (procedurą) leasingowym.

Czynsz leasingowy (opłata miesięczna)
opłata za korzystanie z przedmiotu leasingu płatna przez leasingobiorcę w sposób i w wysokości określonej w umowie leasingu. Ilość czynszów leasingowych wliczając w to czynsz inicjalny na ogół jest równa okresowi umowy. Czyli jeżeli umowa na okres 36 miesięcy to ilość czynszów leasingowych – 36, czynsz inicjalny + 35 czynszów leasingowych. Niektóre firmy leasingowe stosują odmienne zasady np. w umowie na 36 miesięcy ilość czynszów leasingowych – 37, czynsz inicjalny + 36 czynszów leasingowych

Średnie kursy NBP
Notowanie z 2019-02-15
USD0.49%3,8326
EUR0.35%4,3243
CHF0.26%3,8081
GBP0.66%4,9104
Stopy procentowe NBP
Obowiązują od 05.03.2015r.

Stopa referencyjna
1,50
Stopa lombardowa
2,50
Stopa depozytowa
0,50
Stopa redyskonta weksli
1,75
Notowania GPW
Giełda Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-02-15 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Info Biznes
Informacje z Gazeta Prawna