Ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a w przypadku gdy już ją prowadzili w poprzednim roku, jeśli uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150.000 euro.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w formie spółki jawnej osób fizycznych.

Do zalet tej formy można zaliczyć:

  • Prosta księgowość
  • Przy niskich kosztach – możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z zasadami ogólnymi

Wśród wad należy wymienić:

  • Brak możliwości zrzeczenia się ryczałtu w trakcie roku podatkowego
  • Brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem
  • Bywa nieopłacalne, gdy zysk jest bardzo mały (wysokie koszty), podatek płaci się bowiem od przychodu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

  • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów
  • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych
  • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
  • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych
  • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą

Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Podatek ulega obniżeniu o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga, jeśli zamierzacie Państwo prowadzić aptekę, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, to ta forma opodatkowania nie jest dostępna.

Jeśli nie są Państwo pewni co do słuszności wyboru danej formy opodatkowania, prosimy o kontakt z naszym biurem, pomożemy wybrać odpowiedni ze względu na rozmiary i formę działalności system opodatkowania działalności. Ponadto poprowadzimy wybraną formę w Państwa imieniu w sposób rzetelny, gwarantujemy to swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy w księgowości.