Księgi handlowe

Pełna księgowość obowiązuje następujące grupy podmiotów:

  • spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego
  • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro – w tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym

Niewątpliwą zaletą tej formy ewidencji jest pełna kontrola sytuacji finansowej w firmie pod względem księgowym i zarządczym, a także możliwość ustalania własnych planów kont dostosowanych do specyfiki prowadzonej działalności.

Do wad zaliczymy duży stopień komplikacji, konieczność spełnienia wielu dodatkowych wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości.

W tym wypadku rachunkowość firmy obejmuje:

  • przyjęte zasady (politykę) rachunkowości
  • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym
  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
  • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą
  • poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą

Biuro rachunkowe FINACCO posiada niezbędną wiedzę i kompetencje niezbędne w prowadzeniu pełnej księgowości. Dzięki naszemu doświadczeniu korzystając z naszych usług mają Państwo gwarancję co do rzetelnego prowadzenia ksiąg Waszej firmy.